НАЙР НААДАН / Сурхарбаан

Ямар буряад хүбүүн бага наһандаа Сурхарбаан нааданай абарга болохоео мүрѳѳдэдэггүй байһан бэ? Олон лэ хүүгэд тэрэниие хүсэдэг байһан байха. Абарга болоходо хүндэлэлтэй, арад зоной анхарал татагдаха, олон үүдэнүүд нээгдэхэ, томо үнэтэй бэлэгүүд барюулагдаха. Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярай Сурхарбаанда абаргануудта томо бэлэгүүд барюулагдаха түсэбтэй. Мүн тиихэдэ энэ нааданда мүнөө зон ямар дурсамжануудтайб, ямар хандалгатай байнаб гэжэ энэ дамжуулга соо хөөрэлдэбэбди.

Какой бурятский мальчик не мечтал в детстве стать чемпионом Сурхарбаана?
Наверняка, многие мальчишки об этом мечтали. Стать чемпионом – почетно. Приковано внимание публики, открываются многие двери, дарятся ценные подарки и призы. К 100-летию республики на Сурхарбаане чемпионам подарят крупные призы. Какие воспоминания и впечатления о празднике и что от него ждут смотрите в нашей программе.